พระเทพวชิราภรณ์ (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวชิราภรณ์ (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
พรรษา ๔๙
วัด วัดสวนพลู
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.


VIEW : 7,078

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวชิราภรณ์ มีนามเดิมว่า โสรัจจ์ ใจชื่น เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะโรง ณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๗ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ กิ่ง โยมมารดาชื่อ สุด


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระเทพวิสุทธิโสภณ (ช้อย มหาธีโร ป.ธ.๙) (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธิโมลี) วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดสวนพลู บางรัก กทม.โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิท เขมจารี ป.ธ.๙) (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวโรดม) วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร สัมพันธวงศ์ กทม. เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโฆษิตสุตคุณ วัดบางแคใหญ่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุวัฒนกิจวิชัย (สุชัย .ปธ.๕) วัดสวนพลู บางรัก กทม. เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
Master of Arts (M.A.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนพลู
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดสวนพลู
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวราภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวชิราภรณ์ สุนทรธรรมวาที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๑๘-๑๑๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook