พระราชวราภรณ์ (อนันต์ ญาณวีโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชวราภรณ์ (อนันต์ ญาณวีโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙
พรรษา ๕๗
วัด วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A.


VIEW : 3,318

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวราภรณ์ มีนามเดิมว่า อนันต์ ศีลประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑ ปีจอ ณ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี บิดา นายอนงค์ มารดา นางก้าน ศีลประเสริฐ


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ ณ วัดรัมภาราม ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูวิทิตธรรมขันธ์ (นวล) วัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม อุทาทิโม ป.ธ.๕) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธากร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพสังวรญาณ (สงวน จิตฺตรกฺโข) วัดราษฎร์ประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูจิตตานุรักษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชวรญาณมุนี (แฉล้ม ฉนฺทธมฺโม ป.ธ.๕) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระมงคลภาณกาจารย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูเมธีธรรมธาดา
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธาธรรมรส [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๒๒-๒๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook