พระประดิษ ธีวํโส - พระสังฆาธิการ

พระประดิษ ธีวํโส


 
เกิด ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
อายุ ๔๑ ปี
อุปสมบท ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
พรรษา ๒๑
วัด วัดนาครินทร์
ท้องที่ ศรีสะเกษ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.วค., พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook