พระราชสมุทรเมธี (วิสุทธิ์ มหาวีโร ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระราชสมุทรเมธี (วิสุทธิ์ มหาวีโร ป.ธ.๘)


 
เกิด ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดพิชัยสงคราม
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘, B.A.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ฃาติภูมิ


     พระราชสมุทรเมธี นามเดิมชื่อวิสุทธิ์ เพ็ชรเย็น เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๙ ตำบลนาเกลือ  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่วัดพิชัยสงคราม
     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่วัดพิชัยสงคราม มีพระครูประสาทยติคุณ (หลวงพ่อเขียน) วัดพิชัยสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายา มหาวีโร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๕๑๕ Bachelor of Arts (B.A.) มหาวิทยาลัยประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ปริญญาเอก)สาขาศีลธรรม คุณธรรม จากมหาวิทยาลัย International University of Morality (IUM) แห่งมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

มรณกาล


     พระราชสมุทรเมธี (วิสุทธิ์ มหาวีโร ป.ธ.๘) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สิริอายุ ๙๐ ปี พรรษา ๖๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสมุทรเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสมุทรเมธี ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๒
prakannews.com
สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook