พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ ,ดร.


 
วัด วัดพระงาม
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, ปร.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook