พระมหาวิเชียร วชิรวํโส ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาวิเชียร วชิรวํโส ป.ธ.๙


 
อายุ ๔๓ ปี
พรรษา ๒๑
วัด วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศษ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ [1]


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook