พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙


 
เกิด ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
พรรษา ๔๗
วัด วัดสาลวนาราม
ท้องที่ อุทัยธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม มีนามเดิมว่า สุนทร นิโรจน์ เกิด ๒ ฯ ๗ ค่ำ ปี มะเส็ง วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ บิดาชื่อ นายสุวรรณ์ มารดาชื่อ นางพลี นิโรจน์ บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา วัน ๒ ฯ ๖ ค่ำ ปี กุน วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ วัดตลุกหมู ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พระครูอุทานวรพจน์ วัดตลุกหมู ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท วัน ๔ ฯ ๔ ค่ำ ปี ขาล วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ พัทธสีมาวัดตลุกหมู ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พระครูอุทานวรพจน์ วัดตลุกหมู ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระครูอุเทศกัลยาณคุณ วัดวังสาริกา ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ , พระครูปภากรวิชัย วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จงหวัดชัยนาท เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดตลุกหมู ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดปากคลอดมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดใหม่อมตรส สำนักเรียนวัดสามพระยาเขตพระนคร กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดสาลวนาราม
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะตำบลหนองจอก - หนองบ่มกล้วย
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น พระอุปัฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอทัพทัน
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอทัพทัน

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (บาลี) สำนักศาสนศึกษา วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง แผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระปริยัตินิเทศก์ประจำส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ประธานนำข้อสอบบาลีสนามหลวง ไปเปิดสอบที่วัดพญาภู อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น ประธานนำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบที่วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ประธานนำข้อสอบบาลีสนามหลวง ไปเปิดสอบที่วัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ที่มา


wikipedia

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook