พระเทพรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
วัด วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๕
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูวิสิฐสรการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตนเมธี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนสุธี ศรีวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนสุธี ศรีสังฆโสภณ วิมลวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๗

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook