พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ ป.ธ.๙)


 
อายุ ๗๙ ปี
พรรษา ๕๘
วัด วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 4,415

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีปริยัติธาดา [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโสภณ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชวิสุทธิโสภณ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระราชวิสุทธิโสภณ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๒๖๓ ง, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘, หน้า ๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook