พระมหาเจริญสุข คุณวีโร ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาเจริญสุข คุณวีโร ป.ธ.๙


 
อายุ ๕๒ ปี
พรรษา ๓๐
วัด วัดศรีวิหารเจริญ
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., ค.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ [1]
 เจ้าอาวาสวัดศรีวิหารเจริญ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook