พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙


 
อายุ ๕๓ ปี
พรรษา ๓๒
วัด วัดเทวสังฆาราม
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศน.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง [2]
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี [3]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [4]


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook