พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง วิสารโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง วิสารโท)


 
เกิด ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พรรษา ๕๘
วัด วัดหนองหว้า
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., ศษ.ม.

สถานะเดิม


     พระครูวิสารวรกิจ มีนามเดิมว่า บุญส่ง วงศ์กลาง เกิดเมื่อวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ บ้านสันติสุข ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อ นายสุข มารดาชื่อ นางใบ วงศ์กลาง มีพี่น้อง ๙ คน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ พัทธสีมาวัดบ้านขาม อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี เจ้าอธิการโฮด ฐานิสฺสโร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสว่าง กตสาโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ , พระถนอม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ไดรับฉายาว่า “วิสารโท


การศึกษา

พ.ศ.๒๕๐๓ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดบัว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๓๐ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๔๗ สำเร็จปริญญาตรี พธ.บ. (พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๕๐ สำเร็จปริญญาโท บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านคนคบ
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอโนนสูง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๑๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดบัว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น กรรมการสอบธรรมสนามหลวง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดบ้านด่านคนคบ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น พระธรรมกถึก
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น พระธรรมทูตประจำอำเภอโนนสูง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูพินิจยติกรรม เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวิสารวรกิจ
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook