พระราชปฏิภาณโสภณ (มานพ ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชปฏิภาณโสภณ (มานพ ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑
พรรษา ๕๖
วัด วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 3,604

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น พระธรรมทูต ณ วัดราชโอรสาราม [1][2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวรญาณ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปฏิภาณโสภณ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอออกหนังสือเดินทางราชการเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่หมดอายุของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook