พระราชสุทธิโสภณ (ประทวน ปภากโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชสุทธิโสภณ (ประทวน ปภากโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๖๘
วัด วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ท้องที่ ชัยนาท
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชสุทธิโสภณ มีนามเดิมว่า ประทวน เส็งจีน เกิดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท บิดาชื่อ ช่วง เส็งจีน มารดาชื่อ พยุง เส็งจีน


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดบำรุงธรรม ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมี พระปลัดเจริญ วัดพาณิชวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ วัดบำรุงธรรม ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมี พระปลัดเจริญ วัดพาณิชวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาสำราญ กาญจนาโภ (พระมงคลชัยสิทธิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า, อดีตเจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์) วัดใหม่บำรุงธรรม เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระบำเรอ กิตฺติญาโณ วัดใหม่บำรุงธรรม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๑ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบำรุงธรรม ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๐๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร สวัสดิการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักศาสนศึกษาวัดใหม่จันทราราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น กรรมการสอบธรรมสนามหลวง และบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี วัดโพธิ์งาม ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระปริยัตินิเทศก์ ประจำจังหวัดชัยนาท

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูประภากรวิชัย
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติชยากร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุทธิโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook