พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๕
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ.


VIEW : 6,395

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมโมลี มีนามเดิม สุชาติ นามสกุล สอดสี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ปีมะเมีย ณ บ้านบางงาม ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดเกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูวรนาถรังษี หรือหลวงพ่อปุย วัดเกาะ เป็นพระอุปัชฌาย์

     บรรพชาศึกษาเล่าเรียนจวบจนสอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ต่อมาอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่๙) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๐๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดเกาะ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะภาค ๕
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [1]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๕
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง [4]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [5]
 กรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น แม่กองบาลีสนามหลวง [6]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีศาสนวงศ์ [7]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิญาณวงศ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีปริยัติวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปัญญาภรณ์ สุนทรธรรมปฏิบัติ ปริยัติวิธานวิศิษฐ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [10]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ ปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [11]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
6. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษาและฝ่ายเลขานุการ แม่กองบาลีสนามหลวง
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๒
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๘
9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๒
10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๓
11. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๘ ข, ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม เรื่อง สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook