พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน) - พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)


 
อายุ ๘๓ ปี
พรรษา ๖๓
วัด วัดราษฎร์บำรุง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง

ฝ่ายการศึกษา

ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นโท ที่ พระครูปัญญาพิศษฏ์
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขต ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเนกขัมมมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโสภณ วิกรมศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณโสภณ วิมลศาสนกิจ พิพิธภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook