พระราชปริยัติกิจ (ผล ผลิตธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัติกิจ (ผล ผลิตธมฺโม)


 
เกิด ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๙
วัด วัดพรหมวงศาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 2,729

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชปริยัติกิจ มีนามเดิมว่า ผล พลอยล้วน เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ พัทธสีมาวัดตะวันเรือง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระครูพินิจธัญโสภณ วัดผลาหาร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการสังวาล วัดตะวันเรือง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระจำรัส คนฺธสีโล วัดผลาหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดมงคล พุการาม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท [1]
 เจ้าอาวาสวัดพรหมวงศาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูวิบูลธรรมรัตน์
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโกศลปริยัติกิจ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติกิจ [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขต ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล และที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ข่าวสด


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook