พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)


 
เกิด ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดอัมพวัน
ท้องที่ สิงห์บุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมสิงหบุราจารย์ มีนามเดิมว่า จรัญ จรรยารักษ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง) ณ บ้านบางม่วงหมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โยมบิดาชื่อ แพ จารรยารักษ์ โยมมารดาชื่อ เจิม จารรยารักษ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ค่ำ ปีชวด) ณ พัทธสีมาวัดพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระพรหมนคราจารย์ (ดี) วัดแจ้งพรหมนคร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูถาวรวิริยคุณ (กิมเฮง) วัดพุทธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระอธิการช่อ ปภากโร วัดพรหมบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านได้รับฉายาว่า "ฐิตธมฺโม" แปลว่า ผู้มีธรรมตั้งมั่นแล้ว


การศึกษา

     หลวงพ่อจรัญได้ธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรและที่ต่างๆ เพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทั้งทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน และได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชากับพระอาจารย์หลายท่าน อาทิ ศึกษาคชศาสตร์กับพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทฺธสโร) ตำบลหนองโพ อำเภอพยุหคีรี(ในขณะนั้น) ปัจจุบันอยู่ในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาเรียนกับพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมมฺธโร) และพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) จังหวัดขอนแก่น และได้ศึกษาการทำเครื่องรางของขลัง น้ำมันมนต์ กับหลวงพ่อจง พุทฺธสโร วัดหน้าต่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหลวงพ่อสนั่น วัดเสาธงทอง จังหวัดอ่างทอง และ หลวงพ่อจาด วัดบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และได้ศึกษาสมถกรรมฐานกับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับพระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร และได้ศึกษาพระอภิธรรมกับอาจารย์เตชิน (ชาวพม่า) ที่วัดระฆังโฆษิตาราม จังหวัดธนบุรี และศึกษาการพยากรณ์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศ จังหวัดกรุงเทพฯ และศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับ อาจารย์ พ.อ. ชม สุคันธรัต


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๗ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จาก โรงเรียนสุวิทดารามาศ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดสิงห์บุรี


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับพัดพัฒนาวัดดีเด่น จากสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ในสาขาสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครฝ่ายกิจการศาสนา ( มูลนิธิอังสุสิงห์ )
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับพระราชทานรางวัลในฐานะที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านส่งเสริมชักชวนประชาชนให้มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับเข็มเกียรติคุณนักพัฒนาดีเด่น แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานรางวัลโล่ห์ดีเด่น และรับประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๓ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณในด้านการพัฒนา สิ่งแวดล้อมดีเด่น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีอุปการะคุณต่อห้องสมุด เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับถวายพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์ และใบประกาศสดุดีเกียรติคุณ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับถวายครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากสภาฝึกหัดครู เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานรางวัลมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ กระทรวงศึกษาธิการ สาขาพระสงฆ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์”ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับถวายศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ปรัชญา และศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับโล่เกียรติยศบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับโล่เกียรติยศ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ ๑๐๖ ปี เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้เผยแผ่วิปัสสนาดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๔๘ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลดีเด่นประเภทผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการประถมศึกษา ประมาณค่าไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับเกียรติบัตร บุคคลดีเด่นประเภทผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการประถมศึกษา เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คุรุศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานโล่ ผลงานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนสาขาคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ โดยได้รับการยกย่องให้เป็น พระผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับคัดเลือกรับรางวัล ของดีเมืองไทย ประจำปี ๒๕๔๔ ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับถวายศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศาสนศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้น ๑ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการ โครงการตามพระราชดำริด้วยดีตลอดมา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับรางวัล “บัวทิพย์” หน่วยงานผู้มอบ กองทุน ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ (กิตฺติทินน มหาเถระ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับประทานโล่ห์และเข็มผู้ทำคุณประโยชน์ นิตยสาร To Be Number One One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัมนาพรรณวดี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับประกาศเกียรติบัตร ได้ช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอุทกภัย พ.ศ.๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับโล่ห์ สรรเสริญความร่วมมือและความเสียสละ เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับโล่ห์ ประกาศเกีรติคุณ จาก คุรุสภา เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ จากศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานกรรมการคุรุสภา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับโล่พุทธคุณูปการ วัชรเกียรติคุณ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับโล่เกียรติคุณ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ในโครงการสร้างสมานฉันท์เพื่อความมั่นคงของชาติและพระพุทธศาสนา เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเกียรติคุณเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เมื่อ วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพัด
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี ๒๕๕๔ จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัล “วัดต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ” จาก จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับประกาศเกียรติคุณ และ เสาอโศก รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับโล่เกียรติคุณ “๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เป็นผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานสำเร็จดียิ่งด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เมื่อ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อประกาศว่าเป็น “ผู้สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา” มอบให้ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

มรณกาล


     พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๗ น.

สมณศักดิ์


๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระสุนทรธรรมประพุทธ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (แต่จำพรรษาที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี)
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูภาวนาวิสุทธิ์
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณ [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุทธิญาณมงคล ศรีพหลนราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิงหบุราจารย์ ภาวนาวิธานโกศล วิมลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิงหบุราจารย์ ภาวนาปฏิภาณโกศล โสภณธรรมานุสิฐ พิพัฒน์กิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๔
วัดอัมพวัน
kittinako.blogspot.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook