พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)


 
เกิด ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมสิริชัย มีนามเดิมว่า บุญเลิศ ปรักมสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ ตำบลบ้านกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โยมบิดาชื่อ นายบุญเรือน โยมมารดาชื่อนางเขียน ปรักมสิทธิ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ พัทธสีมาวัดบางนา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระครูบวรธรรมกิจ (เทียน) วัดโบสถ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า โฆสโก


การศึกษา

     ในช่วงวัยเยาว์ เรียนหนังสือจนพออ่านออกเขียนได้ ก่อนเข้าศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลวัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

     ครั้นอุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระกัมมัฏฐานกับพระครูบวรธรรมกิจ (เทียน) ต่อมาได้ศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี แล้วย้ายมาศึกษาต่อที่วัดอรุณราชวรารามสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม

     พระเดชพระคุณพระธรรมสิริชัย เป็นชาวไทยเชื้อสายรามัญ เป็นผู้ที่กำเนิดเกิดมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่าง แท้จริง โดยใช้ชีวิตใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ตั้งแต่อุปสมบทจนถึงวันมรณภาพรวมเป็นเวลายาว นาน ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและได้เผยแผ่ความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสาม เณรและฆราวาสที่เป็นศิษยานุศิษย์

     อีกทั้ง พระธรรมสิริชัย เป็นพระนักเทศน์ที่มีลีลาการบรรยายธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสของญาติโยม และเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ท่านยังได้ทุ่มเทให้แก่การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาสงฆ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอน
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

มรณกาล


     พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สิริรวมอายุได้ ๘๘ ปี ๖๘ พรรษา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูธรรมธร ฐานานุกรมของ พระธรรมไตรโลกาจารย์ (วน ฐิตญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูประกาศสมณคุณ
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสังวรกิจโกศล [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสังวรวิสุทธิ์ อธิมุตภาวนานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์ พุทธิธรรมานุวัตร ปริยัติคุณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิริชัย อดิศัยธรรมวาที ศีลาจารวัตรวิมล โกศลสาธุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๗, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๗ ง, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ , หน้า ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook