พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘) - พระสังฆาธิการ

พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระสุเมธาธิบดี มีนามเดิมว่า บุญเลิศ คล่องสั่งสอน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ (วันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะเมีย) เวลา ๐๖.๒๘ น. ณ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โยมบิดาชื่อ นายแสง โยมมารดาชื่อ นางขำ มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด ๑๑ คน ท่านเป็นคนสุดท้อง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ (วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูพรหมจริยานุวัตร วัดบ้านกล้วย เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ (วันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล) ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพเมธี (ปลื้ม อุตฺตโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตให้นามฉายาว่า ทตฺตสุทฺธิ


การศึกษา

พ.ศ.๒๔๗๔ สอบได้นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ.๒๔๗๕ สอบได้นักธรรมชั้นโท
พ.ศ.๒๔๗๖ สอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๔๗๘ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ.๒๔๘๒ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ.๒๔๘๔ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ.๒๔๘๖ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ.๒๔๘๘ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ.๒๔๘๙ สอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ.๒๕๗๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ชั้นสูง จากรัฐบาลประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เลขานุการสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๓
พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น หัวหน้าพระธรรมทูตไทยในอินเดีย

มรณกาล


     พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๐๕.๕๐ น. สิริอายุได้ ๘๖ ปี ๒ เดือน ๒ วัน พรรษา ๖๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสุธรรมมุนี
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโมลี ศรีสุธรรมาภรณ์พิพัฒน์ อภิธรรมปริวัตรสมิทธิกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร พิพัฒนกิจโกศล โสภณธรรมสุขี ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระสุเมธาธิบดี ศรีพุทธศาสน์โกศล โสภณธรรมสัทธาปสาทกร อาทรสาธุกิจจานุกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook