พระเทพรัตนโมลี (ชนินทร์ อภิปาโล ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนโมลี (ชนินทร์ อภิปาโล ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพรัตนโมลี มีนามเดิมว่า ชนินทร์ จันทรดี เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะโรง ณ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บิดา นายนินทรา จันทรดี มารดา นางทองสี จันทรดี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระพิมลธรรม (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) ต่อมาเป็นสมเด็จพระวันรัต เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพิมลธรรม (ช้อย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้บัญชาคณะสงฆ์แทนสมเด็จพระสังฆราชวัดสุทัศน์เทพวราราม
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาคกลาง เจ้าคณะตรวจการภาค ๑
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เลขานุการสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะเขตบางกะปิ
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์สามัญ
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระเทพรัตนโมลี (ชนินทร์ อภิปาโล) ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สิริอายุได้ ๘๗ ปี ๙ เดือน ๑๒ วัน พรรษา ๖๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ วิบุลธรรมคณิสสร ธุราทรมหาคณานุนายก ฐานานุกรมใน พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรัตนเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนเมธี ศรีปาพจนาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนโมลี ศรีพัฒนวิธาน สังฆกิจบริหารวโรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๙, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๖๐-๖๑

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook