พระธรรมคุณาภรณ์ (เจียร ปภสฺสโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมคุณาภรณ์ (เจียร ปภสฺสโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๖
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๔๗
มรณภาพ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมคุณาภรณ์ มีนามเดิมว่า เจีย จำปาศรี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ณ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โยมบิดาชื่อ นายอิน โยมมารดาชื่อ นางทิพย์ จำปาศรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ วัดบัวขวัญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระครูนิโรธมุนี (กลับ) วัดตำหนักเหนือ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (นาค สุมนนาโค) วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (นันท์) วัดอรุณราชวราราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศากยบุตติยวงศ์ (อยู่) วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น กรรมการสงฆ์อำเภอบางกอกใหญ่
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางกอกใหญ่
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะตำบลวัดอรุณ
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๖
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระธรรมคุณาภรณ์ (เจียร ปภสฺสโร ป.ธ.๗) มรณภาพเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๖๗ ปี พรรษา ๔๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณสมโพธิ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมลี ศรีปาวจนาภรณ์ ธรรมพาที ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธิสีลาจารย์ ญาณนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ์ สุนทรศีลาจาร ศาสนกิจวิธานธารี ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook