พระเทพวงศาจารย์ (แกร สุมโน) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวงศาจารย์ (แกร สุมโน)


 
เกิด ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๘
อุปสมบท ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙
มรณภาพ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
วัด วัดพนัญเชิง วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวงศาจารย์ มีนามเดิมว่า แกร ม่วงไทย เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (วันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก) ณ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โยมบิดาชื่อนายสาด โยมมารดาชื่อนางอิน ม่วงไทย


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูจันทรรัศมี (ฉาย คงฺคสุวณฺโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ณ พัทธสีมาวัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระญาณไตรโลก (ฉาย) วัดพนัญเชิง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศรีวิสุทธิวงศ์ (เฮง ป.ธ.๙) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดตองปุ
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น กรรมการสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มรณกาล


     พระเทพวงศาจารย์ (แกร สุมโน) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระญาณไตรโลก (ฉาย)
พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระญาณไตรโลก (ฉาย)
พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระวินัยธร ฐานานุกรมใน พระญาณไตรโลก (ฉาย)
พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโบราณคณิสสร
พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโบราณคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธานินทราจารย์ บุราณราชธานีวรเนตา ศรีอยุธยาศาสนธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวงศาจารย์ โบราณราชธานีพิทักษ์ อัครไตรรัตนนายกนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๒, ตอนที่ ๑๑๑ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๘, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook