สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๙๖
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๑๘
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖


VIEW : 1,635

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า เข้ม ธนสังข์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๙๖ (วันแรม ๗ ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู) จุลศักราช ๑๒๑๕ ปีที่ ๓ แห่งรัชกาลที่ ๔ ณ บ้านโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โยมบิดาชื่อ สังข์ โยมมารดาชื่อ บู่

     พ.ศ. ๒๔๐๕ อายุได้ ๑๐ ปี ได้ศึกษาเล่าเรียนอักขรสมัยในสำนักพระอาจารย์พุ่ม วัดนครชุม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

     พ.ศ. ๒๔๑๐ เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ได้ลงมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร อยู่เป็นศิษย์ พระญาณสมโพธิ (อ่ำ) ครั้งยังเป็นพระอันดับ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ (อายุ ๑๕ ปี) ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ (อายุ ๒๓ ปี) ณ วัดรังษีสุทธาวาส โดยมี พระปัญญาพิศาลเถร (บัว) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระโพธิวงศาจารย์ (วิญญู) วัดบรมวงศ์อิศรวราราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดศรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า ธมฺมสโร

      อุปสมบทแล้วกลับมาวัดมหาธาตุฯตามเดิม


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๒๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๘๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 เจ้าคณะมณฑลสุราษฎร์ธานี
 เจ้าคณะมณฑลพิษณุโลก
 เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

มรณกาล


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม) เริ่มอาพาธด้วยโรคชรา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๔๘๔ ได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. สิริรวมอายุได้ ๘๙ ปี พรรษา ๖๗

สมณศักดิ์


๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรเมธาจารย์
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมุนี ตรีปิฎกาลังการ
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศรีวิบุลนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ กระวีวงษ์นายก ตรีปิฎกบัณฑิตย์ มหคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายอรัญญวาสี มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธิจริยาปรินายก ตรีปิฎกคุณาลังการ นานาสถานราชคมณีย์ สุนทรศีลาขันธ์ พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายใต้ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุลย์สุนทรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูสิต ทักษิณทิศคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมถวิปัสสนายานปรีชา สัปดวิสุทธิจริยาสมบัติ นิพัทธสัลเลขธุดงคธารี ตรีปิฎกโกศล สกลมัชฌิมคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook