พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด อกฺกวํโส ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด อกฺกวํโส ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๗
วัด วัดเขาแก้ว
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมไตรโลกาจารย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็นชาวอำเภอพยุหะคีรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ ๑๑ ปี ที่วัดเขาแก้ว โดยมี หลวงพ่อเทศ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์

     ขณะมีอายุ ๑๔ ปี ได้ย้ายไปศึกษาที่วัดทุ่งแก้ว (วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี แล้วเดินทางไปอยู่จำพรรษา ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมต่อ ซึ่งในสมัยนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) เป็นอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ

     เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้กลับมาอุปสมบทที่วัดเขาแก้ว โดยมี หลวงพ่อเทศ วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดคง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวินัยธรสิน เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๘๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๘๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณกิตติ
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัตติโกศล ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธาดา มหากถิกสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกคุณาลงกรณ์ ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook