พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ไพบูลย์ ภูริวิปุโล) | พระสังฆาธิการ

พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ไพบูลย์ ภูริวิปุโล)


 
เกิด ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วัด วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,497

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพมหาเจติยาจารย์ มีนามเดิมว่า ไพบูลย์ คำวัง เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล บิดาชื่อเขียว มารดาชื่อคำ คำวัง เป็นบุตรคนที่ ๑ ใน ๘ คน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยมี พระปลัด ถาวร ถาวโร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยมี พระปลัด ถาวร ถาวโร เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำพูน

มรณภาพ


     พระเทพมหาเจติยาจารย์ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูปลัดปัญญาวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมโมลี (อมร อมรปญฺโญ ป.ธ.๗) วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูประสาทสุตาคม
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมหาเจติยารักษ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมหาเจติยาภิบาล บริหารกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมหาเจติยาจารย์ สุวิธานศาสนกิจ นิวิฐธรรมสุนทร หมาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

ผู้แนะนำข้อมูล


สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook