พระเทพญาณมุนี (วิศิษฎ์ ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณมุนี (วิศิษฎ์ ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
วัด วัดวรนาถบรรพต
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 1,032

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพญาณมุนี มีนามเดิมว่า วิศิษฎ์ แจ่มฐิน เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่บ้านเดิมเลขที่ ๑๒ หมู่ ๙ ตำบลไผ่ท่าโพธิ์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

     ช่วงวัยเยาว์ จบชั้น ป.๔ จากโรงเรียนประชาบาลวัดดงเสือเหลือง ตำบลไผ่ท่าโพธิ์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จากนั้นช่วยครอบครัวทำงานหาเลี้ยงชีพ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖ ณ วัดนครสวรรค์ โดยมี พระเทพสิทธินายก เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลวัดดงเสือเหลือง ตำบลไผ่ท่าโพธิ์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล (พ.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับถวายปริญญาบัตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายปริญญาบัตรพุทธศาตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๔ [1]

มรณกาล


     พระเทพญาณมุนี (วิศิษฏ์ ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๓๐ น. ด้วยอาการป่วยเรื้อรังหลายโรค เช่น โรคปอด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ สิริรวมอายุ ๗๙ ปี พรรษา ๕๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ที่ พระครูพิศิษฎ์จริยาวัตร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุธีธรรมโสภณ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพรหมาภรณ์ อาทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณมุนี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ
ข่าวสด
palungjit.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook