พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญฺญาราโม ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญฺญาราโม ป.ธ.๖)


 
เกิด ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

สถานะเดิม


     พระพรหมมุนี มีนามเดิมว่า สังวาลย์ บุญมาก เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ (วันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะแม) ณ บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โยมบิดาชื่อกริ่ม บุญมาก โยมมารดาชื่อพริ้ง บุญมาก

     เมื่อเยาว์วัย ได้รับการศึกษาเบื้องต้น ณ โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านแก่ง อันเป็นวัดใกล้บ้านจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ขณะมีอายุเพียง ๙ ขวบเท่านั้น ซึ่งนับว่าเรียนได้เร็วมากสำหรับเด็กในสมัยนั้นอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีแววทางการศึกษาและมีความเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มาแต่เยาว์วัย

     เมื่อเยาว์วัย ท่านเป็นน้องที่เป็นที่รักของพี่สาว (คือนางขาว เหมพิจิตร) มาก เพราะเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด ขยันหมั่นเพียรเอาการเอางาน ไม่ว่าพี่สาวจะทำไร่หรือจะทำนาก็เอาใจใส่ช่วยเหลือ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ แล้ว นึกอยากจะเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครกับพระที่อยู่ตำบลเดียวกันที่อยู่กรุงเทพฯขณะนั้น คือพระปลัดรัตน ตุฏฺฐจิตฺโต (โตติยะ) วัดดวงแข (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระญาณวิสุทธิเถร วิ. เจ้าอาวาสวัดดวงแข ปีนั้นพี่สาวขายข้าวไปหลายเกวียนได้เงินมาจำนวนหนึ่งกะว่าจะเก็บไว้ซื้อเข็มขัดนากแต่เห็นว่าน้องชายอยากจะมาอยู่กรุงเทพฯจึงได้ตัดใจมอบเงิน ๘ บาทให้น้องชายเพื่อเป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายสำหรับมาอยู่กรุงเทพฯ

     พ.ศ. ๒๔๗๒ เมื่ออายุเพียง ๑๐ ขวบท่านก็ได้เดินทางเข้าทาอยู่กรุงเทพฯ โดยชั้นแรกมาอยู่กับพระปลัดรัตนที่วัดดวงแข ต่อมาจึงย้ายไปอยู่กับพระครูธรรมาภิวัฒน์ (ทองสุก) ที่วัดเครือวัลย์ และได้อยู่เป็นศิษย์วัดนั้น ๔ ปี และในคราวที่มาอยู่กรุงเทพฯนี่เองที่ได้เปลี่ยนชื่อจาก สังวาลย์ เป็น ลมัย แต่พี่สาวคนโตของท่านก็ยังคงเรียกท่านว่า สังวาลย์ ตลอดมา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ อายุได้ ๑๔ ปี ณ วัดเครือวัลย์ โดยมี พระเมธาธรรมรส (เสาร์ โสริโย ป.ธ.๖) วัดพิชยญาติการาม เป็นพระอุปัชฌาย์ (ได้รับฉายาเป็นสามเณรว่า เกสโล)

     เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดเครือวัลย์นั้นตลอดมา

     และในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ นั้น พระครูธรรมาภิวัฒน์ (ทองสุก) ก็พามาฝากกับท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี (สุจนเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร ขณะเมื่อยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระสุพจนมุนี เพื่อให้อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปในสำนักวัดบวรนิเวศวิหาร

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์) ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) ขณะดำรงคสมณศักดิ์ที่พระสุพจนมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสรญาโณ) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพเมธี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา "ปุญฺาญราโม" และในคราวอุปสมบทนี้เองที่ได้เปลี่ยนชื่อจากลมัยเป็นวิชมัยสืบมา


การศึกษา

พ.ศ.๒๔๗๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านแก่ง
พ.ศ.๒๔๗๘ สอบได้นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ.๒๔๗๘ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ.๒๔๗๙ สอบได้นักธรรมชั้นโท
พ.ศ.๒๔๗๙ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ.๒๔๘๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๔๘๐ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ.๒๔๘๖ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
 กรรมการคณะธรรมยุต
 พระอุปัชฌาย์
 ประธานกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

มรณกาล


     พระพรหมมุนี เข้ารับการผ่าตัดโรคหัวใจในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จากนั้นสุขภาพก็เริ่มอ่อนแอลง มีโรคต่าง ๆ แทรกซ้อนเรื่อยมา จนกระทั่งมรณภาพในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว สิริรวมอายุได้ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปัญญาภิมณฑ์มุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี นรสีหพจนปิลันธน์ คันถรจนาบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราภรณ์ ธรรมนีติปกรณ์คุณาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมดิลก ศากยปุตติยนายก ตรีปิฎกบัณฑิต วิจิตรศาสนคุณากร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่ พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกธรรมาลงกรณ์ อุดมคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook