พระเทพญาณเวที (สุเธียร อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณเวที (สุเธียร อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 1,454

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพญาณเวที มีนามเดิมว่า สุเธียร เดชอูป เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ บิดาชื่ออินทร์ มาณดาชื่อ คำ


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ วัดห้วยน้ำดิบ โดยมี เจ้าอธิการเสน สุมโน วัดบ้านล้อง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง โดยมี เจ้าอธิการบุญมา สีลาภิรโต เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำดิบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๒๔  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

มรณกาล


     พระเทพญาณเวที (สุเธียร อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔) มรณภาพเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูโสภณธีรคุณ
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณธีรคุณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธีราภรณ์ บวรประศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณเวที นรสีห์ธรรมสาธก ดิลกธรรมนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๕
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ

ผู้แนะนำข้อมูล


สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook