พระธรรมสิทธิมงคล (ฉิ้น โชติโก ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมสิทธิมงคล (ฉิ้น โชติโก ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดเมืองยะลา
ท้องที่ ยะลา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมสิทธิมงคล มีนามเดิมว่า ฉิ้น ทองกาวแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ พัทธสีมาวัดสามบ่อ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูปทุมธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดสามบ่อ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ พัทธสีมาวัดสามบ่อ จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูปทุมธรรมธารี วัดสามบ่อ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการคำ วัดสน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “โชติโก” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีธรรมอันเจริญรุ่งเรือง


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเบตง - ธารโต
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดยะลา
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดยะลา
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา

มรณกาล


     พระธรรมสิทธิมงคล (ฉิ้น ป.ธ.๕) มรณภาพเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยโรคลมปัจจุบัน ที่ รพ.ศูนย์ยะลา สิริอายุ ๘๙ ปี ๙ เดือน พรรษา ๗๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชปัญญาเมธี
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูไพโรจน์ธรรมรัต
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ที่ พระครูวิเทศสมันตพิทักษ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระไพศาลประชานารถ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาโสภณ โกศลวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์ วุฒิธรรมโสภณ วิมลสังฆกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิทธิมงคล โสภณศีลาจาร สุวิธานศาสนกิจ พิพิธธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook