พระธรรมโมลี (เกตุ ติสฺสโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมโมลี (เกตุ ติสฺสโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๑๐๐ ปี
อุปสมบท ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐
มรณภาพ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดตานีนรสโมสร
ท้องที่ ปัตตานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมโมลี มีนามเดิมว่า เกตุ ธรรมรัชชะ เกิดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่บ้านเลขที่ ๒ ถนนยะหริ่ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โยมบิดาชื่อนายเฉ่งเซ่ง โยมมารดาชื่อนางโบ้ยเลี่ยน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ณ วัดเลียบ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเลียบ
พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอจะนะ - เทพา
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น เจ้าคณะมณฑลปัตตานี
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๕๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี

มรณกาล


     พระธรรมโมลี (เกตุ ป.ธ.๔) เป็นพระเถระที่มีอายุยืนยาว และมีพรรษากาลสูง มีสุขภาพดี และมีความจำดีเยี่ยม ไม่หลงลืม แต่ภายหลังจากฉลองอายุ ๑๐๐ ปี ของท่านร่างกายก็ทรุดโทรมลง มีโรคและอาการแทรกซ้อนต่างๆหลายอย่าง คณะศิษยานุศิษย์ได้นำเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จจังหวัดสงขลา และท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เวลา ๑๒.๒๒ น. สิริรวมอายุได้ ๑๐๐ ปี ๖ เดือน ๒๒ วัน

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ เมรุชั่วคราวสนามศักดิ์เสนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิจิตรคณานุรักษ์
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระญาณโมลี ธรรมวาทีสุนทร สังฆปาโมกข์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณโมลี ธรรมวาทีสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโมลี ศรีปริยัติโยดม ภาวนาวิกรมญาณปรีชา ศาสนกิจธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook