พระธรรมเมธาจารย์ (ทัน ธมฺมธโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเมธาจารย์ (ทัน ธมฺมธโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
พรรษา ๗๐
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๓๗
วัด วัดภูผาภิมุข
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเมธาจารย์ มีนามเดิมว่า ทัน กาญจโนภาส เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ เป็นบุตรของ นายเอียด และนางชุบ กาญจโนภาส มีพี่น้องร่วมบิดามารดา เดี่ยวกัน จำนวน ๕ คน คือ

     ๑. พระธรรมจักการามมุนี (เปลี่ยน ปริตฺตาสโย)
     ๒. นายเปลื้อง กาญจโนภาส
     ๓. นายเหมือน กาญจโนภาส
     ๔. นายเลื่อน กาญจโนภาส
     ๕. พระธรรมเมธาจารย์ (ทัน ธัมมสโร ป.ธ.๖) อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

ภูมิลำเนาเดิม บ้านเขากัง (บริเวณโรงเรียนพัทลุง ในปัจจุบัน) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ณ วัดมัชฌันติการาม โดยมี พระครูธรรมสารวิจิตร (อ่อน ญาณเตโช) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดราชาธิวาส โดยมี พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า ธมฺมธโร


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนอภยานุกูล ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดราชาธิวาส
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดราชาธิวาส

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ทั้งสองนิกาย)
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น พระคณาจารย์โท ในทางแสดงธรรมเทศนา

ศิษย์ที่สำคัญ


  • พระราชวิสุทธิกวี (สุทัศน์ ทสฺสโน ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข/อดีต เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)
  • พระครูชิโนวาทพิทักษ์ (เอี่ยม) อดีตเจ้าอาวาสวัดจรณาราม
  • พระราชญาณเวที (พัลลภ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
  • พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
  • พระครูรัตนคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกอบกุลรัตนาราม
  • พระครูสิริธรรมรุจิ เจ้าอาวาสวัดอุดมวรารา เป็นต้น

ผลงาน


     พ.ศ. ๒๔๗๗ เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง/เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข ได้ปรับปรุงและก่อสร้างกุฎิถาวรขึ้นหลายหลัง สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนบาลีและนักธรรม

     พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ต่อเติมอุโบสถแล้วผูกพัทธสีมา อุโบสถนี้มีลักษณะสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่

     ได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่วัดภูผาภิมุข โดยเก็บรวบรวมศิลปะโบราณวัตถุในจังหวัดพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงไว้มากมาย เช่น ใบพัทธสีมาหินทรายแดง พระพุทธรูปสมัยต่างๆ เครื่องถ้วยชามสังคโลก เครืองมือเครื่องใช้ในท้องถิ่น ๙งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง

     ได้เป็นอนุศาสนาจารย์โทของกรมการศาสนา เป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี

     เป็นผู้รวบรวมเก็บหนังสือวรรณกรรมท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงไว้เป็นจำนวนมาก ได้พิมพ์หนังสือเรื่อง “สุทธิกรรมชาดก” ออกเผยแพร่ ซึ่งเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของเมืองพัทลุง นอกจากนั้นท่านยังได้เขียนบทความเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดพัทลุง โดยให้ชื่อเรื่องว่า “เทพสาร” แบ่งออกเป็นตอนๆ ได้ ๖ ตอน

     อีกอย่างหนึ่งท่านมีความชำนาญการด้านวิชาโหราศาสตร์ ทำนาย ผูกดวงได้อย่างแม่นยำ เป็นที่รู้จักกันดีในย่านเมืองพัทลุง และภาคใต้

     *** พระธรรมเมธาจารย์ เป็นผู้ที่มีความสมใจและรักหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ได้พยายามศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของอนุชนรุ่นหลัง...

มรณกาล


     พระธรรมเมธาจารย์ (ทัน ธมฺมธโร ป.ธ.๖) มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ วัดภูผาภิมุข สิริอายุ ๙๑ ปี พรรษา ๗๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระมุนีสารโสภณ สังฆวิมลธรรมวาที สังฆปาโมกข์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารสุธี ตรีปิฎกโกศล สังฆวิมลธรรมจารี ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลศาสนภารพินิจ ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้
หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่ม ๖ สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ค้นที่ ห้องสมุดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี.
สัมภาษณ์/ข้อมูล พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล กิตฺติปาโล ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ).
สัมภาษณ์/ข้อมูล พระมหาอมร รัตนชัย วัดราชาธิวาส.
สัมภาษณ์/ข้อมูล พระอาจารย์แสงอรุณ ธีรปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดประดู่หอม.
สัมภาษณ์/ข้อมูล พระครูวินัยธรฐสิษฐ์ สิทฺธิญาโณ วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ค้นคว้า/รวบรวม/ เรียบเรียง
นายอิสราพงศ์ โคสวิดา : ผู้รวมศึกษา
อุษา พร้อมประเสริฐ : ผู้รวมศึกษา

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook