พระเทพปริยัติมุนี (เข็บ อนงฺคโณ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปริยัติมุนี (เข็บ อนงฺคโณ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔
พรรษา ๔๗
มรณภาพ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
วัด วัดวิชิตสังฆาราม
ท้องที่ ภูเก็ต
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพปริยัติมุนี มีนามเดิมว่า เข็บ แก้วแกมจันทร์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก ณ บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นามบิดา นายกลีน แก้วแกมจันทร์ นามมารดา นางจันทร์ แก้วแกมจันทร์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน คือ

     ๑. นางชาบ จิตรสวาท
     ๒. นางเจิม ชูลี
     ๓. พระเทะปริยัติมุนี (เข็บ อนงฺคโณ)
     ๔. นางกล๋น บุญนำ
     ๕. นางกลับ แซ่เลี้ยว
     ๖. นางช่วง ศรีสมโภชน์
     ๗. นายไพบูลย์ แก้วแกมจันทร์

     ตอนปฐมวัย ท่านได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา เมื่ออายุได้ ๘ ปี บิดาได้นำท่านไปฝากเข้าเป็นศิษย์วัดไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กับพระอาจารย์พรัด อิสิญาโณ (ต่อมาได้เป็น พระครูญาณวรากร) ได้ศึกษาจนจบชั้นประถมปีที่ ๔ ขณะนั้นมีอายุได้ ๑๒ ปี และได้เป็นครูช่วยสอนหนังสืออยู่ที่วัดไม้เรียง ๔ ปี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ อายุ ๑๖ ปี ณ วัดไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระสมุห์พรัด อิสิญาโณ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุ ๒๒ ปี ณ วัดไม้เรียง ตำบลำม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระปริยัติวโรปการ (หนุ่ม อิสฺสโร) วัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมนาถมุนี (ใส ถาวโร ป.ธ.๖) วัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูญาณวรากร (พรัด อิสิญาโณ) วัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี วัดไม้เรียง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท วัดไม้เรียง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดหน้าพระบรมธาตุ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดหน้าพระบรมธาตุ
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดหน้าพระบรมธาตุ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค วัดหน้าพระบรมธาตุ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดหน้าพระบรมธาตุ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค วัดวิชิตสังฆาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดวิชิตสังฆาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ชั้น ม.๓ จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ชั้น เตรียมอุดมศึกษา แผนกอักษรศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวิชิตสังฆาราม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าอาวาสวิชิตสังฆาราม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น รักษาการแทนศึกษาจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๗
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๗

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้ตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรม คณะจังหวัดภูเก็ต ณ วัดวิชิตสังฆาราม
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดวิชิตสังฆาราม
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดวิชิตสังฆาราม

งานเผยแผ่

วิทยากรบรรยายธรรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะทั้งในและนอกเขตปกครอง
วิทยากรบรรยายอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งในและนอกเขตปกครอง
วิทยากรบรรยายแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

ด้านวรรณกรรม

     งานวรรณกรรมของ พระเทพปริยัติมุนี (เข็บ อนงฺคโณ ป.ธ.๙) แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ
     ๑. พระธรรมเทศนา ได้เรียบเรียงพระธรรมเทศนาแสดงในงานต่าง ๆ เช่น พุทธคุณกถา ธรรมคุณกถา สังฆคุณกถา สิคาลสุตตกถา ฯลฯ
     ๒. คำประพันธ์ ได้ร้อยกรองไว้หลายสำนวน เช่น โคลงสุภาษิต กาพย์ยานีคติธรรม ฯลฯ
     ๓. บทความ มีทั้งด้านธรรมะ สารคดี และความรู้ทั่วไป เช่น อภิธรรมย่อ เสียงจากลานโพธิ์ เรื่อวัด พิธีกรรมชาวพุทธ ฯลฯ

ด้านสาธารณูปการ

จัดสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เกือบทั้งหมดภายในวัดวิชิตสังฆาราม เช่น
- อุโบสถ (ยังไม่แล้วเสร็จ)
- ศาลาการเปรียญ
- โรงเรียนภูเก็ตธรรมวิทยาทาน
- กุฏิที่พักสงฆ์
- อาคารที่พัก สำหรับนักทัศนศึกษาทั่วไป
- กำแพงรอบวัด
- สร้างสำนักสงฆ์ เกาะสีเหร่ อำเภอเมืองภูเก็ต
- สร้างสำนักสงฆ์ สามกองสามัคคี อำเภอเมืองภูเก็ต
- สร้างสำนักสงฆ์ บ้านพารา อำเภอถลาง ภูเก็ต

มรณกาล


     พระเทพปริยัติมุนี (เข็บ อนงฺคโณ ป.ธ.๙) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกวีวงศ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเมธี ตรีปิฏกธรรมาลังการวิภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติมุนี ศรีธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook