พระเทพกิตติเมธี (สิริ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพกิตติเมธี (สิริ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๗)


 
เกิด ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๖
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐
วัด วัดเสนหา
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพกิตติเมธี มีนามเดิมว่า สิริ โอรัญรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่บ้านขมวน ตำบลรำแดง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


อุปสมบท

     อุปสมบท ที่อุทกสีมาวัดห้วยพุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมี พระธรรมวิโรจนเถร วัดมัชฌิมาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนิพิษฐสมาจารย์ (คลิ้ง) วัดมัชฌิมาวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)
 รองเจ้าอาวาสวัดเสนหา
 ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)
 ประธานคณะวินัยธรภาค ๗
 รักษาการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธ)
 พระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุต
 เจ้าอาวาสวัดเสนหา
 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)

มรณกาล


     พระเทพกิตติเมธี (สิริ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๗) มรณภาพวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ สิริรวมอายุได้ ๗๔ ปี พรรษา ๕๓

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมภาณกวี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมกวี อรรถจารีปริยัติโกศล วิมลปสาทาธิกร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติเมธี ตรีปิฎกโกศลวัตร ปริยัติวราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๘, ตอนที่ ๑๐๔ ง, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๓ ง, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook