พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙)


 
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธิญาณ มีนามเดิมว่า อุบล นนทภักดิ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดาชื่อคลิ้ง โยมมารดาชื่อหนูเพ็ง


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระราชไพศาลมุนี (ครั้งเป็นพระครูไพศาลฯ) วัดท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

     ในเบื้องต้นสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดบางพระ ต่อมาย้ายเข้ามาศึกษา ณ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค


งานรจนาหนังสือที่เป็นตำราทางพระพุทธศาสนา

  • พุทธประวัติสังเขปและศาสนพิธีสังเขป
  • คู่มือเรียงความแก้กระทู้ธรรมและคู่มือเบญจศีล-เบญจธรรม
  • ข้อควรจำในวินัยมุขเล่ม ๑
  • ประวัติอนุพุทธสังเขป ๙๙
  • วินัยของพระภิกษุ ที่ประชาชนควรทราบ
  • จิตตภาวนา ตามนัยแห่งสติปัฏฐานสูตร
  • กวีนิพนธ์ เทิดพระเกียรติ
  • บทดอกสร้อยชมสวน
  • มงคลชีวิตคำกลอน ฯลฯ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 กรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
กรรมการตรวจธรรมและบาลีสนามหลวง
กรรมการแผนกตำราของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธิญาณ ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดตราด สิริอายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๕๑ สำนักอยู่ ณ กุฏิรามเดชะ คณะสูง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระราชาคณะสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิญาณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิญาณ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิญาณ ปฏิภาณธรรมโกศล วิมลธรรมาภิรักษ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๗, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook