พระธรรมรัชมงคล (จับ อุคฺคเสโน ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัชมงคล (จับ อุคฺคเสโน ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
วัด วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมรัชมงคล มีนามเดิมว่า จับ เพ็ชรจันทร์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแซง ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดาชื่อ นายแย้ม เพ็ชรจันทร์ โยมมารดาชื่อ นางทองแสน เพ็ชรจันทร์ มีพี่น้องร่วมสายโลหิต ๗ คน ท่านเป็นคนที่ ๗


ปฐมวัย

     เมื่ออายุได้ ๑๐ ขวบ บิดามารดาได้สอนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้
     เมื่ออายุ ๑๑ ปี บิดามารดาได้นำไปฝากให้อยู่ที่วัดคงคาสวัสดิ์ อำเภอปากพนัง ให้อยู่ในการปกครองของพระต้ม ถนอมพงศ์
     พ.ศ. ๒๔๖๕ ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จนจบประถมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน
     พ.ศ. ๒๔๖๗ อายุได้ ๑๕ ปี ได้กลับไปอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำนาเป็นเวลา ๔ ปี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ วัดรามประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (ม่วง ป.ธ.๔) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ พัทธสีมาวัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนธโช ป.ธ.๔) วัดท่าโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาจวง อิสิทตฺโต ป.ธ.๕ เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น ผู้ดูแล ๕ ตำหนักวัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (ธ)

มรณกาล


     พระธรรมรัชมงคล (จับ อุคฺคเสโน ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๘๘ ปี ๓ เดือน ๒๓ วัน พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพุทธมนต์ปรีชา
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญปลัดซ้าย ที่ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธก มหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดี ศรีธรรมภาณกาจารย์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี ศรีปริยัติวราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณกวี ตรีปิฎกวจนาลังการ สาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัชมงคล สุวิมลธรรมภาณี วินัยวาทีสาธุการ บวรกาญจนาภิเษกโสภิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๕๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๗, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๖
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook