พระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนุญฺโญ ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนุญฺโญ ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๗
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๗๔
มรณภาพ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดดุสิดาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมญาณมุนี มีนามเดิมว่า วรรณ เวชพราหมณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๗ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีขาล ที่บ้านตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบิดามารดาชื่อ นายแย้ม-นางทิม เวชพราหมณ์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ วัดอัมพวัน ตำบลมะเดื่อหวาน อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี เจ้าอธิการอ่ำ ปุณฺโณ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดบางน้ำจืด ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูยุตโกฐยติกิจ (เนียม) วัดบางน้ำจืด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูรัตนวิมล (แบน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการชู ฉนฺทเสวี วัดอัมพาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๑ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๗
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๗
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗

มรณกาล


     พระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนุญฺโญ) มรณภาพเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๒๐.๑๙ น. ด้วยระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว สิริรวมอายุ ๙๕ ปี ๒ เดือน ๒๒ วัน พรรษา ๗๔

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิโสภณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโสภณ วิมลบวรธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมญาณมุนี ศรีโวทานธรรมโสภณ วิมลกิจจานุกิจ ตรีปฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๒, ตอนที่ ๑๑๑ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๘, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook