พระเทพคุณาธาร (อารีย์ เขมจาโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพคุณาธาร (อารีย์ เขมจาโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๘๖ ปี
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดดุลยาราม
ท้องที่ สตูล
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.


VIEW : 846

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕  เป็น ผู้รักษาการแทนวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ [1]
 เจ้าอาวาสวัดดุลยาราม
 เจ้าคณะจังหวัดสตูล

มรณกาล


     พระเทพคุณาธาร (อารีย์ เขมจาโร ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๘.๐๔ น. ณ โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล สิริอายุได้อายุ ๘๖ พรรษา ๖๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูอดุลคณาภิบาล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอดุลธรรมคณี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิรังษี โมลีธรรมประสิทธิ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาธาร ศีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook