พระราชพิพัฒนาภรณ์ (นิพนธ์ เขมโก ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชพิพัฒนาภรณ์ (นิพนธ์ เขมโก ป.ธ.๗)


 
เกิด ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๗
วัด วัดหลักสี่
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พ.กศ., พ.ม.


VIEW : 4,899

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชพิพัฒนาภรณ์ มีนามเดิมว่า นิพนธ์ ภิรมณ์กล่ำ เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก ณ บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดลําพญา ตำบลจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูประสูตสังฆกิจ (ใหญ่ มหาคุโณ) วัดลําพญา ตำบลจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (สถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปราโมกข์มุนี วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดอาบ สุวุฑฺโฒ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร [1]
 เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสมโพธิ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิพัฒนาภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook