สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๕
อายุ ๗๘ ปี
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔
วัด วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา บาเรียญเอก


VIEW : 2,449

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า เจริญ สุขบท เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๕ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ปีวอก โยมบิดาชื่อทองสุข โยมมารดาชื่อย่าง นามสกุล สุขบท ชาติภูมิอยู่ ตำบลตลาดกลาง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

     เมื่ออายุได้ ๘ ปี ได้ศักษาในสำนักของ พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก) วัดเขาบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


อุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ศาลาในสวนของย่า โดยย่านิมนต์พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก) มาเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเล่าเรียนในสำนักเดิมต่อจนอายุได้ ๑๔ ปี จึงย้ายมาศึกษาในสำนักของพระครูวินัยธร (ฉาย) ฐานานุกรมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร

     จนอายุครบ ๒๐ ปี จึงกลับไปอุปสมบทที่วัดเขาบางทราย โดยมี พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า "ญาณวโร"


การศึกษา

     หลังอุปสมบทได้ย้ายมาอยู่วัดกันมาตุยารามเป็นเวลา ๔ ปี เพราะใกล้สำนักของอาจารย์คือ พระยาธรรมปรีชา (บุญ) แล้วย้ายไปศึกษากับ พระเทพกวี (อ่อน อหึสโก) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร จนปีวอก พ.ศ. ๒๔๓๙ จึงสอบได้บาเรียนตรี (เทียบเท่าเปรียญธรรม ๔ ประโยค) แล้วย้ายมาอยู่วัดเทพศิรินทราวาสในปีระกา พ.ศ. ๒๔๔๐ เพื่อศึกษาพระวินัยปิฎกจากพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส และในปีเดียวกันนั้นก็สอบได้บาเรียนเอก (เทียบเท่าเปรียญธรรม ๗ ประโยค)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๑ - ๒๔๙๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินราวาส
พ.ศ. ๒๔๔๕  เป็น เจ้าคณะมณฑลปราจิณบุรี
พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น เจ้าคณะมณฑลปราจิณและมณฑลจันทบุรี
พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็น กรรมการในราชบัณฑิตยสภา
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๘๙  เป็น ประธานสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๓  เป็น สังฆนายก
พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๔  เป็น สังฆนายก

มรณกาล


     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) อาพาธด้วยโรคเนื้องอกที่ตับ ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้รับพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส

สมณศักดิ์


๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๑ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระอมราภิรักขิต
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระราชมุนี ตรีปิฎกาลังการ
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกระวี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกปรีชา มหาคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกคุณาลงกรณ์ ยติคณิศร บวรสังฆารามคามวาสี
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองคณะธรรมยุติกนิกาย มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระสาสนโสภณ วิมลญาณอดุลย์ ตรีปิฎกคุณูประสาธน์วิภูสิต ธรรมยุตติกคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสีสังฆนายก
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุล สุนทรนายก ตรีปิฎกวิทยาคุณ วิบุลคัมภีรญาณสุนทร มหาอุตดรคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
เพจ บุญตา แอนติค
เพจ บุญตา แอนติค


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook