สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺตโร ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺตโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๘
อุปสมบท ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
มรณภาพ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า ฮกเล้ง โกณเขมะ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปีเถาะ เป็นบุตรนายลุ้นฮวด-นางกิมหลง (นามสกุลเดิม ไมตรี) ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๓๓๐ ซอยคูกำพล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุงแล้ว ท่านได้ติดตามสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) มาอยู่วัดเทพศิรินทราวาส และสมเด็จฯ ได้เปลี่ยนชื่อท่านเป็นนิรันตร์ นับแต่นั้น ต่อมา

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพกวี (จั่น วิจญฺจโล) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเขมทัสสี (เอี่ยม เขมิโย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๔๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
 กรรมการมหาเถรสมาคม

มรณกาล


     สมเด็จพระวันรัต มรณภาพด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๑๙.๒๕ น. ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานโกศไม้สิบสองและรับศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนตลอด ๗ คืน

     วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จฯ ด้วย

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิรันตรญาณมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธาดา มหากถิกสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกคุณาลงกรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระสาสนโสภณ วิมลญาณอดุล ตรีปิฎกคุณประสาธนวิภูสิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระวันรัต ปริยัติปฏิบัติคุณดิเรก อดิเรกคัมภีรธรรมัตถโกศล สุวิมลวินยสุนทร ญาณวรวรางกูร วิบูลธรรมโสภิต ตรีปิำกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook