พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
วัด วัดอุดมธานี
ท้องที่ นครนายก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวรนายก มีนามเดิมว่า สมบูรณ์ แสงสิริกุล เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑ เวลา ๐๖.๐๕ น. ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก ณ บ้านบางอ้อ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โยมบิดา นายน้อย โยมมารดา นางลำใย แสงศิริกุล

     พ.ศ. ๒๔๕๙ อายุ ๙ ขวบ บิดานำเข้าฝากไว้ในสำนัก วัดบางอ้อนอก (เลขธรรมกิตติ์) ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ยกถวายเป็นทินนบุตรของหลวงพ่อ พระครูสัทธาภินันท์ (เผื่อน ฐิติญาณเถร) ซึ่งเป็นปฐมาจารย์ ได้รับการอบรมศึกษาเล่าเรียนอักษรสมัยอยู่ในสำนักนี้ สอบไล่ได้ประโยคประถมบริบูรณ์ (ปีที่ ๓ ในครั้งนั้น) คือโรงเรียนประชาบาลวัดเลขธรรมกิตติ์ ใช้เวลาศึกษาเล่าเรียน ๒ ปี ก็สอบไล่ได้ประถมปีที่ ๓ เพราะในปีที่ ๒ นายเจือ ลิขิตวงศ์ ซึ่งเป็นครูใหญ่ ส่งเข้าสอบไล่ชั้นปีที่ ๓ ในปีเดียวกันนั้นด้วย จึงสอบได้ทั้งชั้นประถมปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ในปีเดียวกัน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ โดยมี พระครูอรรถวาที (เรื่อง) วัดศรีเมือง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมรัตนากร (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น สาธารณูปการจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้ช่วยหัวหน้ากองเลขาธิการ ก.ส.พ.
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค ๘ มีเขตปกครองใน ๗ จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น กรรมการบริหารคณะสงฆ์ไทย
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เลขาธิการ ก.จ.ภ. (คณะกรรมการเจ้าคณะตรวจการภาคทั้ง ๙ ภาค)
 เจ้าคณะภาค ๑๒

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำมหาธาตุวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น ศึกษาอำเภอเมืองนครนายก
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น กรรมการสภามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น กรรมการนำข้อสอบไล่บาลีสนามหลวง ไปดำเนินการสอบ ณ จังหวัดอุดรธานี ได้ดูการคณะสงฆ์ตลอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น กรรมการนำข้อสอบไล่บาลีสนามหลวง ไปดำเนินการสอบ ณ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ทั้งแผนกธรรมและบาลี
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น กรรมการออกข้อสอบไล่ธรรมสนามหลวงในแผนกธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น กรรมการนำข้อสอบไล่ธรรมสนามหลวงไปเปิดสอบ ณ สหพันธรัฐ มาเลเซีย รัฐเคดาห์
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น หัวหน้าแผนกเผยแพร่ และกรรมการกองวิชาการมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น ผู้รักษาการอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มรณกาล


     พระธรรมวรนายก ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ สิริอายุได้ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณนายก
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธี ศรีประสาธนสุตาคม อุดมปฏิปกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นเทพ ที่ พระทักษิณวรนายก เนรติทิศคณาธิปก มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวรนายก พุทธปาพจนาธิปก ตรีปิฎกคุณาลังการ นรปสาทาภิบาลญาณวิศิษฐ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ภิเดช อัชนกุล. (๒๕๔๓). ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : หจก. โปร พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์. หน้า ๑๕๗-๑๖๗

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook