พระเทพญาณมุนี (ประเทศ กวีธโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณมุนี (ประเทศ กวีธโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วัด วัดช่องลม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 1,141

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพญาณมุนี มีนามเดิมว่า ประเทศ กัลยาหัตร เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีวอก ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โยมบิดาชื่อ บัง โยมมารดาชื่อ บาง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ณ วัดท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูวิมลญาณสุนทร วัดมหาเจดีย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระวิสุทธิโสภณ (โพธิ์ ป.ธ.๕) วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิมลญาณสุนทร (ก้อย) วัดมหาเจดีย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอดุลยสารมุนี (จันทร์ ป.ธ.๖) วัดท่าเกวียน เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
 เจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

มรณกาล


     พระเทพญาณมุนี (ประเทศ กวีธโร) ได้ถึงมรณภาพด้วยโรคหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๐๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนิเทศธรรมวาที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิเทศธรรมวาที [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรเวที ศรีธรรมานุสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณมุนี ศรีศาสนโกศล โสภณธรรมโฆษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๕๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๕๐-๑๕๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook