พระเทพคุณาธาร (อภัย อภโย ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพคุณาธาร (อภัย อภโย ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
วัด วัดป่าประดู่
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 830

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพคุณาธาร มีนามเดิมว่า อภัย วงศ์บุปผา เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โยมบิดาชื่อพล วงศ์บุปผา โยมมารดาชื่อเจิ้น วงศ์บุปผา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วัดตะพงใน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี พระครูไพบูลอรรถกิจ วัดนาตาขวัญ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอปลวกแดง
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง [1]

มรณกาล


     ​​​พระเทพคุณาธาร มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สิริอายุได้ ๘๔ ปี พรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิศิษฐ์ศุภการ ในตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด ถือพัดชนิดเดียวกับเจ้าคณะอำเภอ เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณธรรมคณี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมคณี ศรีสุนทรปสาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาธาร ศีลาจารโสภณ วิมลกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook