พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) - พระสังฆาธิการ

พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก)


 
เกิด ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๙
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
วัด วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

สถานะเดิม


     พระมหารัชชมังคลาจารย์ นามเดิม เทศ วิทยานุกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๙ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ ณ บ้านนาซา ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โยมบิดาชื่อหมื่นศิรินรา (อ่อง วิทยานุกรณ์) โยมมารดาชื่อนางศิรินรา (กรอง วิทยานุกรณ์)


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙ ณ พัทธสีมาวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ โปรดให้จัดการอุปสมบทให้ โดยพระองค์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และทรงโปรดให้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระญาณวราภรณ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

     ฝ่ายสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๔๒๖ - ๒๔๔๗ เรียนมัธยมศึกษาที่วัดสุทัศนเทพวราราม และสอบประโยค ๒ ได้ที่โรงเรียนวัดราชบูรณะ เป็นอันจบการศึกษาสมัยนั้น

     ฝ่ายปริยัติศึกษา ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักของสมเด็จพระอุปัชฌาย์บ้าง ในสำนักของสมเด็จพระกรรมวาจาจารย์ จนสามารถแปลหนังสือได้ดี แต่ก็ไม่มุ่งหมายที่จะเข้าสอบเอาประโยคประธาน เพราะต้องการแต่เพียงศึกษาเพื่อคุ้มตัว และพอรับใช้หมู่คณะให้สมกับเวลาที่ผ่านไป

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
พ.ศ. ๒๔๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น รองเจ้าคณะมณฑลภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอสัมพันธวงศ์ - บางรัก
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดธนบุรี - นนทบุรี - ปทุมธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

มรณกาล


     พระมหารัชชมังคลาจารย์ มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เวลา ๐๓.๑๐ น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี ๑๑ เดือน ๑๓ วัน พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูอเนกสาวัน ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูวินัยธรรม ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่ พระครูวิบูลย์ศีลขันธ์
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเนกขัมมมุนี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ที่ พระรัชชมงคลมุนี พรหมจารีพรตนิวิฏฐ์กฤยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระมหารัชชมังคลาจารย์ วิมลญาณอุดม พรหมจารีพรตนิวิฏฐ์ สาสนพิพิธคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระมหารัชชมังคลาจารย์ วิมลญาณอุดม พรหมจารีพรตนิวิฏฐ์ พุทธศาสนกฤตยาทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook