พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก ป.ธ.๓)


 
เกิด ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓
อายุ ๑๐๒ ปี
อุปสมบท ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓
พรรษา ๘๒
มรณภาพ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วัด วัดไผ่ล้อม
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวงศ์มุนี มีนามเดิมว่า วิชัย แจ่มจรัส เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ครอบครัวประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ พัทธสีมาวัดห้องคูหา ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พระครูพิศาลธรรมคุณ วัดไผ่ล้อม เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

มรณกาล


     พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก) ท่านได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยโรคชราตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกระทั่งท่านได้มรณภาพวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๕๙ น. ณ โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี สิริรวมอายุได้ ๑๐๒ ปี พรรษา ๘๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูสรวิชัย ฐานานุกรมใน พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ)
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ พระครูอาทรสมาธิวัตร
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก (พิเศษ) ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลธีรคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชจันทกวี สมณธรรมจารีสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิมุนี สีลสมาจารโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวงศ์มุนี สีลสมาจารนิวิฐ พิพิธธรรมโกศล วิมลสังฆคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook