พระราชปริยัตยาจารย์ (เส็ง ยโสธโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัตยาจารย์ (เส็ง ยโสธโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดสระแก้ว
ท้องที่ สระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชปริยัตยาจารย์ มีนามเดิมว่า เส็ง ธรรมวรางกูร เกิดเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๙ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของ นายคำมา นางคำ ธรรมวรางกูร

มีพี่น้องดังนี้

     ๑. นายบุญนำ ธรรมวรางกูร 
     ๒. พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คอฺดปญฺโญ ป.ธ. ๘ พธ.ด เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เจ้าคณะภาค ๑๐
     ๓. พระราชปริยัตยาจารย์ ( เส็ง ยโสธโร ) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว และ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
     ๔. นายธีรโชติ ธรรมวรางกูร รับราชการไปรษณีย์โทรเลข
     ๕. นายชลธีร ธรรมวรางกูร ป.ธ.๖ รับราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย
     ๖. นางคำนาง ฝากการ
     ๗. นางหอมจันทร์ แขกน้อย
     ๘. นายสมบุญ ธรรมวรางกูร รับราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดนครธรรม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี พระครูวิวัฒน์นครธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี วัดใหม่หนองไทร คณะจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท วัดหนองบัว คณะจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดนาคกลาง กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดนาคกลาง กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดสระแก้ว คณะจังหวัดปราจีนบุรี


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง เป็นคนดีศรีสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับปริญญาตรีครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม

มรณกาล


     พระราชปริยัตยาจารย์ (เส็ง ยโสธโร ป.ธ.๔) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สิริรวมอายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๕๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูอดุลสราภิรักษ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลปริยัตยาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัตยาจารย์ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook