พระครูปัญญาคมสถิต (ถวิล ฐิตปญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระครูปัญญาคมสถิต (ถวิล ฐิตปญฺโญ)


 
เกิด ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดกาญจนาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปัญญาคมสถิต มีนามเดิมว่า ถวิล คชพลาย เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๓ บ้านนาพรุ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายเคว็ด คชพลาย และนางเคลี้ย คชพลาย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เวลา ๑๕.๔๗ น. ณ วัดโพธินิมิต โดยมี พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรคุณาราม วัดเขาน้อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมจักรเจตยาภิบาล (อ่ำ) วัดมเหยงคณ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ฐิตปญฺโญ"


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดพระพรหม อำเภอพรพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิต
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระธรรมจักรเจตยาภิบาล (อ่ำ) วัดมเหยงคณ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระธรรมปาลาจารย์ (ชู อรุโณ) วัดพระนคร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูปัญญาคมสถิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook