พระเทพสังวรญาณ (สงวน จิตฺตรกฺโข) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสังวรญาณ (สงวน จิตฺตรกฺโข)


 
เกิด ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗
อุปสมบท ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗
มรณภาพ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปัญญาพิศาลเถร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสังวรญาณ ภาวนาวิธานนิวิฏฐ์ วิจิตรสีลคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook