พระพินิตสมณการ วิ. (ผล เตชธมฺโม) - พระสังฆาธิการ

พระพินิตสมณการ วิ. (ผล เตชธมฺโม)


 
เกิด ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘
มรณภาพ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วัด วัดสหธรรมิการาม
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่ายาง (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูวิวิตสมาจาร
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระพินิตสมณการ วิ.

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๑๙

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook